News

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน

ประกาศรับสมัครตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.  ไม่จำกัดเพศ หากเป็นชายต้องพ้นภาระรับราชการทหารตาม พ.ร.บ.รับราชการทหารมาแล้ว หรือสำเร็จการศึกษาวิชาทหารจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ชั้นปีที่ 3

2.   มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

3.  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ด้านการตรวจสอบภายใน บัญชี การเงิน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง        

4.  มีประสบการณ์การทำงานในงานด้านการตรวจสอบภายใน ด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่น Financial Audit, IT Audit, หรือระบบการทำงานของหน่วยงานต่างๆ อย่างน้อย 5 ปี 

5.  มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจและทิศทางการดำเนินงานของบรัษัท เข้าใจบทบาทและหน้าที่หน่วยงาน กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ วิธีการปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี และประกาศกระทรวงหรือหน่วยานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการตรวสอบและประเมินความเสี่ยง มีความรู้ด้านการวางระบบและประเมินผลการควบคุมภายในของรัฐวิสาหกิจ มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับหลักการและเทคนิควิชาบัญชี มีความละเอียด รอบคอบ มีความเที่ยงธรรม และเก็บรักษาความลับได้

6.  หากมีประสบการณ์การปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือ รัฐวิสาหกิจ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มใบสมัคร