โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10

ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่าย เห็นชอบกำหนดชื่อบริษัทว่า "บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (มหาชน)" (รทส.) โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546

ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัท…

ประกาศรายชื่อบุคคลที่มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัท…

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ …

ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

ประกาศ เรื่อง นโยบายบริหารความเสี่ยง

ประกาศ_เรื่อง_นโยบายบริหารความเสี่ยง.pdf

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ…

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ บริษัท…

ประกาศ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์…