เกี่ยวกับเรา

บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

                เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ดำเนินการลงทุนก่อสร้างโครงการ                    โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10

                 ผู้ร่วมทุนทั้ง 3 ฝ่าย เห็นชอบกำหนดชื่อบริษัทว่า "บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด" (รทส.) โดยมีการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2546