News

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน

http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/แบบรายงานผลการ_(No_Gift_Policy)_พ.ศ._2566.pdf