วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

1. วิเคราะห์และศึกษาความเป็นไปได้ของ Business Plan ที่ผู้รับจ้างฯ เสนอ

2. กำกับดูแลการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ ให้เป็นไปตามสัญญาจ้างฯ

3. ควบคุมการบริหารให้เป็นไปตามข้อกำหนด ระเบียบและนโยบายที่กำหนดไว้

4. ตรวจสอบการบริหารจัดการของผู้รับจ้างฯ


วิสัยทัศน์ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

1. มุ่งมั่นพัฒนาให้ รทส.เป็นองค์กรที่มีการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ โปร่งใสและกำกับดูแลผู้รับจ้างบริหารกิจการโรงแรมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลภายใต้ข้อสัญญาที่กำหนดไว้

2. มุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานระดับ 4 ดาว ประจำท่าอากาศยานนานาชาติที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

3. สร้างผลตอบแทนสูงสุดและยั่งยืนแก่ผู้ถือหุ้น

4.  สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ถือหุ้นของกิจการ