จัดซื้อจัดจ้าง

   ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
   เสาวณีย์ เลียงสา       2018-10-02 09:23:19

ประกาศประกวดราคาเชิญชวนทั่วไป
        1.  http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/scan0044.pdf่ 
        2.  http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/TOR.pdf
        3.  http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/แบบ_ป.ป.ช.3.pdf