จัดซื้อจัดจ้าง

   จัดจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / จัดจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2021-05-19 10:55:03
   จัดจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) / จัดจ้างบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและบำรุงรักษาอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2021-03-26 18:28:16