จัดซื้อจัดจ้าง

   เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / การจัดจ้างบริษัทบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2023-03-21 18:49:56
   เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ / การจัดจ้างบริษัทบริการรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
   Maneerat.k       2022-02-09 17:48:42