News

การรับสมัครบุคคลประกาศ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด
เรื่อง   การรับสมัครบุคคล
..............................................................................................................................................
   ด้วยบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด(รทส.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานของ รทส. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2558  ประกาศ รทส. เรื่องแนวทางการปฎิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้             
                   1.    ภารกิจของ รทส.
                  รทส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)   ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60, 30  และ 10 ตามลำดับ  ปัจจุบัน รทส. ว่าจ้างกลุ่มผู้รับจ้างบริหาร เป็นผู้บริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ขนาด 600  ห้อง รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม 
                   2.    คุณสมบัติทั่วไป
                  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ดังนี้
                       2.1  มีสัญชาติไทย
                       2.2  สามารถทำงานให้แก่  รทส. ได้เต็มเวลา
                       2.3  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
                       2.4  ไม่เคยได้รับโทษจำคุก หรือ ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
                       2.5  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
                       2.6  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  
                       2.7  ไม่เป็นข้าราชการที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง  ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่า พนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือสภากรุงเทพมหานครหรือผู้บริหารท้องถิ่น
                       2.8  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
                       2.9  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่
                   3.      ตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร
                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี                 จำนวน  1  อัตรา
                   4.     การสมัคร ระยะเวลา และสถานที่รับสมัคร
                 ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่  18 – 28 กุมภาพันธ์ 2563(ในวันทำการ)
-          ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 12.00 น.  และ ช่วงบ่าย  ตั้งแต่เวลา  13.30 – 16.00 น.
                 โดยยื่นใบสมัคร ณ  บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  เลขที่ 999  อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2  
หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540 หรือ     อีเมล์ sah.hotel@hotmail.com
                  5.   เอกสารประกอบการสมัคร
                     5.1   ใบสมัครที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว
                     5.2   รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด  1 นิ้ว จำนวน 2  รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)
                     5.3   สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา
                     5.4   สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประชาชน
                     5.5   สำเนาใบพ้นภาระการรับราชการทหารตัวจริง(สด.8 หรือ สด.43)
                     5.6   ใบรับรองการอบรมหลักสูตรต่างๆ (ถ้ามี)
                     5.7   เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล(ถ้ามี)
                6.   การพิจารณาคัดเลือก
                      6.1  พิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป
                      6.2  รทส. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกใบสมัครของท่าน หากตรวจสอบพบในภายหลังว่าท่านมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือ ไม่ตรงตามคุณสมบัติทั่วไป หรือ ไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง หรือ ลักษณะต้องห้ามตามที่ รทส. กำหนด
                7.    การประกาศรายชื่อ
                    รทส.  จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกให้ทราบในภายหลัง   ณ   บริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2) และทาง  www.suvarnabhumihotel.co.th
                    ทั้งนี้  รทส. ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของ รทส.  โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
            กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพทุกครั้งที่มาติดต่อ หากมีข้อสงสัยขอให้ติดต่อที่หมายเลข 02-131-1041
            จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
                                                                   ประกาศ  ณ  วันที่   17  กุมภาพันธ์  2563
 
                                                                                ณพงศ์  ศิริขันตยกุล
                                                                           ( นายณพงศ์  ศิริขันตยกุล)
                                                                       กรรมการและรักษาการผู้จัดการ
                                                           บริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัดเอกสารแนบ
1.http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี.pdf
2.http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/คุณสมบัติ.pdf