News

การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด

เรื่อง   การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้จัดการบริษัท  โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัด

..............................................................................................................................................

    

          ด้วยคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด(รทส.)  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการ รทส. ทำหน้าที่บริหารสัญญา และกำกับบริษัทผู้รับจ้างให้ดำเนินการตามสัญญาจ้าง  ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 และ(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550  โดยมีรายละเอียด ดังนี้             

          1. ภารกิจของ รทส.

              รทส. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงคมนาคม ซึ่งจัดตั้งโดยการร่วมทุนระหว่าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)  และ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ในสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 60, 30  และ 10 ตามลำดับ  ปัจจุบัน รทส. ว่าจ้างกลุ่มผู้รับจ้างบริหาร เป็นผู้บริหารกิจการโรงแรมท่าอากาศยาน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ขนาด  600 ห้อง รวมทั้งให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจโรงแรม  

          2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

                2.1  กำกับ  ดูแล  และติดตามผลการดำเนินงานโดยรวมของกลุ่มผู้รับจ้างบริหาร เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้างและแผนงานหลัก  เพื่อให้การดำเนินการโรงแรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

                  2.2  ประสานงานระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารและกลุ่มผู้รับจ้างบริหาร 

                 2.3  ควบคุมดูแลและวางแผนการเงินเพื่อใช้ประเมินสถานะทางการเงินตลอดจนบริหารทรัพย์สินของบริษัท รวมถึงการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสมในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

               2.4  เป็นผู้แทนของบริษัท ในการติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถาบันการเงิน

                 2.5  ควบคุมดูแลรายได้ - ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทให้เป็นไปตามแผนงานหลัก

                 2.6  กำกับดูแลให้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างบริหารกิจการโรงแรมให้ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง

                 2.7  กำกับดูแลการปฏิบัติงานด้านภาษีอากรให้เป็นไปโดยถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา

               2.8  บริหารเอกสารสัญญาต่างๆ  ของโครงการ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงและการต่ออายุสัญญา

               2.9  รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนของกลุ่มผู้รับจ้าง ต่อคณะกรรมการบริษัท

              2.10 จัดทำรายงานสถานะทางการเงินและผลการดำเนินธุรกิจให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจำทุกเดือน

                2.11  จัดให้มีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับกลุ่มผู้รับจ้างบริหาร อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ/หรือเมื่อมีความจำเป็นในกรณีพิเศษ

                2.12  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการคณะอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นมอบหมาย

          3.   คุณสมบัติ

              3.1 คุณสมบัติทั่วไป

                    3.1.1  มีสัญชาติไทย

                    3.1.2  มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

                    3.1.3  ไม่เป็นกรรมการของ รทส. ในวันที่ยื่นใบสมัคร

                    3.1.4  สามารถทำงานให้แก่  รทส. ได้เต็มเวลา

                    3.1.5  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

                    3.1.6 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

                    3.1.7  ไม่เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก ไม่ว่าจะได้รับโทษจำคุกจริงหรือไม่ เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษหรือพ้นระยะเวลาการรอการลงโทษหรือรอการกำหนดโทษ แล้วแต่กรณี เกินห้าปี

                    3.1.8  ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล ให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน  เพราะร่ำรวยผิดปกติ  หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ

                    3.1.9  ไม่เป็นข้าราชการการเมือง  สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สมาชิกวุฒิสภา สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

                    3.1.10  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

                    3.1.11  ไม่เคยถูกไล่ออก  ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริตต่อหน้าที่

                    3.1.12  ไม่เป็นหรือภายในระยะเวลาสามปีก่อนวันได้รับแต่งตั้ง ไม่เคยเป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจในการจัดการ หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือ มีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ  รทส.  เว้นแต่การเป็นประธานกรรมการ  หรือกรรมการในนิติบุคคลดังกล่าว โดยการมอบหมายของ รทส.

                   3.1.13  ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย หรืออยู่ในระหว่างถูกสอบสวนทางวินัย หรือ ระหว่างถูกดำเนินคดีอาญา  เว้นแต่ในความผิดลหุโทษ  หรือความผิดที่ได้ทำโดยการประมาท

               3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                    3.2.1  มีความรอบรู้ ความเชี่ยวชาญเพียงพอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจ และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร ตามกรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้

                          3.2.1.1 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารเอกชน ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าผู้บริหารอันดับ 3 ขององค์กร และเป็นองค์กรซึ่งมีรายได้ไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปีในช่วงที่ดำรงตำแหน่ง โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมแนบรายงานประจำปีในขณะดำรงตำแหน่งมาแสดงด้วย

                          3.2.1.2 ในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับผู้บริหารสูงสุดขององค์กรลงมาไม่เกิน 4 ระดับ โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

                          ในการดำรงตำแหน่งตามข้อ 3.2.1.1 – 3.2.1.2 จะต้องดำรงตำแหน่งและปฎิบัติงานในตำแหน่งนั้นมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร                                                   3.2.2  มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในการบริหารจัดการทางด้านการเงินหรือการบริหารสัญญา มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

                    3.2.3  มีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการ/รัฐวิสาหกิจ และธุรกิจต่างประเทศ        

                    3.2.4  วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

          4.  เงื่อนไขการจ้าง

                4.1  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ รทส. จะมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 4 ปี และจะอยู่ในวาระได้จนถึงวันที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ เท่านั้น

                4.2  เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้างตามข้อ 4.1  หากผู้จัดการ รทส.  มีผลการทำงานดี มีประสิทธิภาพและการจ้างผู้จัดการ รทส. เดิมจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งแก่ รทส. คณะกรรมการ รทส. อาจพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ รทส. อีกวาระหนึ่ง ได้โดยไม่ต้องดำเนินการตามกระบวนการสรรหา และคัดเลือกตามปกติ แต่จะจ้างเกินสองวาระติดต่อกันไม่ได้

                4.3  ระหว่างการดำรงตำแหน่งจะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน

5.  อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

               อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้จัดการ รทส. ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร  ตามที่จะได้มีการตกลงกับคณะอนุกรรมการพิจารณาผลตอบแทนฯ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ รทส. โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง

          6.  การรับสมัคร

              6.1  ผู้สนใจสามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง ได้ที่ www.suvarnabhumihotel.co.th , หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มใบสมัครและใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง  ได้ที่ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด เลขที่ 999  อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2

หมู่ที่ 1  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  10540 ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรนภา  สนริ้ว โทร. 0-2131-1041

               6.2  เอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร 

                     6.2.1  ใบสมัครตำแหน่งผู้จัดการ รทส. ที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว 

                     6.2.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกขนาด  1 นิ้ว 6 รูป (ถ่ายครั้งเดียวกัน ไม่เกิน 6 เดือน)

                     6.2.3  ประวัติและประสบการณ์ในการทำงานของผู้สมัครโดยละเอียด (Resume)

                     6.2.4  สำเนาหลักฐานแสดงคุณวุฒิการศึกษา

                     6.2.5  สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ

                     6.2.6  หลักฐานแสดงถึงคุณสมบัติ  ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน และ หนังสือรับรองประสบการณ์จากหน่วยงานต้นสังกัดเกี่ยวกับการบริหารจัดการทางด้านการเงินหรือการบริหารสัญญา

                   6.2.7  ใบรับรองคุณสมบัติของตนเองประกอบการสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อการดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  จำกัด

                   6.2.8  ผลงาน/โครงการสำคัญในความรับผิดชอบ  หรือประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จในอดีต ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานธุรกิจโรงแรม

                   6.2.9  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน (ไม่เกิน 1 เดือน นับถึงวันที่ผู้สมัครยื่นใบสมัคร)

                   6.2.10  สำเนาบัญชีตำแหน่งงานที่แสดงถึงตำแหน่งที่ดำรงอยู่ โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองหรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

                   6.2.11  รายงานประจำปี (Annual Report)(ถ้ามี) สำเนางบการเงิน และสำเนาโครงสร้างผังการบริหารองค์กรในขณะดำรงตำแหน่งนั้นๆ และขณะดำรงตำแหน่งปัจจุบันมาแสดงด้วย โดยเอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองหรือมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด

                   6.2.12  วิสัยทัศน์ และแนวความคิดในการบริหารจัดการ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยาน      สุวรรณภูมิ จำกัด  เป็นภาษาไทย ความยาวไม่เกิน 3 หน้ากระดาษขนาด A4 

                   ทั้งนี้  ให้ผู้สมัครจัดทำเอกสาร 6 ชุด  เป็นต้นฉบับ 1 ชุด พร้อมสำเนา 5 ชุด (ใบสมัครแต่ละชุดต้องติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย) และลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า ใส่ซองปิดผนึกและลงชื่อกำกับ  โดยแต่ละชุดจะประกอบด้วย 2 ซอง คือซองเอกสารตามข้อ 6.2.1-6.2.11 และซองเอกสารแสดงวิสัยทัศน์  ตามข้อ 6.2.12 พร้อมทั้งระบุหัวข้อหน้าซองด้วยว่าซองใดบรรจุใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัครหรือ วิสัยทัศน์ หากผู้สมัครรายใดส่งเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน หรือไม่เพียงพอที่จะรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครได้ คณะกรรมการฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพิจารณา และ/หรือคณะกรรมการฯ สามารถขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบหลักฐานจากที่กำหนดไว้ข้างต้น

              6.3  การยื่นใบสมัคร 

ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครได้ 2 วิธี  ดังนี้

1)  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

2)  มอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นใบสมัครแทนได้

โดยยื่นใบสมัคร, ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง และเอกสารหลักฐานประกอบ จำนวน 6 ชุด (ต้นฉบับ และสำเนา 5 ชุด) ให้ครบถ้วน พร้อมใส่ซองปิดผนึก ลงชื่อกำกับและจ่าหน้าซองถึงประธานกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด โดยนำมายื่นตามที่อยู่  ตามข้อ 6.1  ตั้งแต่วันที่ 16  มกราคม  2563   ถึง  16  เมษายน  2563   ในเวลาทำการระหว่าง   09.00 น.-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

7.  การพิจารณาคัดเลือกของคณะกรรมการการสรรหาฯ

                7.1  คณะกรรมการสรรหาฯ จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ต่อไป

                7.2  ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาฯ เห็นว่าจำนวนผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนน้อยเกินไปหรือไม่มีผู้สมัครคนใดสมควรได้รับพิจารณาให้เสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด  คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะขยายระยะเวลารับสมัครหรือยกเลิกการรับสมัครและดำเนินการรับสมัครใหม่ โดยผู้สมัครไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและค่าใช้จ่ายใด ๆ

8. การประกาศรายชื่อ

                8.1  คณะกรรมการสรรหาฯ จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศรับสมัครของ รทส. และผ่านหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้ทราบในภายหลัง ณ บริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด (อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 2) และ ทาง  www.suvarnabhumihotel.co.th

              8.2  คณะกรรมการสรรหาฯ จะเชิญผู้มีรายชื่อตามข้อ 8.1 เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยจะแจ้งวัน เวลา และสถานที่ให้ทราบต่อไป  ผู้ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตามกำหนดดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

              ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น เพื่อเสนอคณะกรรมการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด พิจารณา และผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุดประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้จัดการบริษัท โรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำกัด


 เอกสารแนบตามลิงค์นี้
1.http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/ประกาศรับสมัคร_(1).pdf
2.http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/แบบฟอร์มใบสมัครผู้จัดการ_(1).pdf
3.http://www.suvarnabhumihotel.co.th/filemanager/Files/ใบรับรองคุณสมบัติของตนเอง_(1).pdf